Arbeidet med åpenhet

Hvorfor åpenhet?

Det er flere grunner til at åpenhet i forvaltningen er viktig:

1. Åpenhet styrker demokratiet

Alle har rett til å påvirke offentlig politikk. Da må innbyggerne vite hva som skjer i offentlig sektor, og hvordan offentlig sektor fungerer.

2. Åpenhet gir bedre saksbehandling

Når kommune og stat er åpen, kan vi være tryggere på at alle sider av en sak er belyst. Da blir alle de små og store beslutningene forvaltningen tar bedre, og mer korrekte. I tillegg bruker vi våre felles ressurser mer effektivt.

3. Åpenhet ansvarliggjør

Åpenhet gjør det mulig å kontrollere hva forvaltningen driver med. Dette kan bidra til å hindre maktmisbruk, og redusere sløsing med ressurser. Åpenhet gjør det mulig å holde politikerne og forvaltningen ansvarlig for sine beslutninger og handlinger.

4. Åpenhet motvirker korrupsjon

Åpenhet om hvordan penger beveger seg kan bidra til å motvirke korrupsjon og redusere ineffektivitet i økonomien. Dette gjelder ikke minst internasjonale finansstrømmer. Større åpenhet om internasjonale finansstrømmer vanskeliggjør internasjonal korrupsjon, og kan trygge skattegrunnlaget til nasjonalstatene. Et godt eksempel er måten økt åpenhet om penger som flyttes på tvers av landegrenser kan bidra til å sikre fattige land inntekter fra sine naturressurser, slik at de ikke blir avhengige av utviklingshjelp.

En av måtene norske myndigheter jobber med åpenhet i forvaltningen er gjennom det internasjonale samarbeidet Open Government Partnership (OGP).

Hva er Open Government Partnership (OGP)?

 

Open Government Partnership (OGP) er et internasjonalt samarbeid som ble startet i 2010. Opprinnelig deltok bare åtte land, og Norge var ett av disse åtte. I dag er det rundt 70 medlemsland i OGP.

Målsetningen med Open Government Partnership er å styrke samarbeidet mellom innbyggere og forvaltning, fordi dette samarbeidet er selve fundamentet i et godt samfunn. OGP tar utgangspunkt i at den beste måten å skape en mer åpen, velfungerende og brukervennlig forvaltning er et åpent, ærlig og utstrakt samarbeid mellom offentlig sektor og sivilsamfunn.

Gjennom Open Government Partnership forplikter de ulike medlemslandenes myndigheter seg til å gjøre forvaltningen mer ansvarlig overfor innbyggerne, og øke kvaliteten på de offentlige tjenestene.

I 2015 lagde sekretariatet i OGP en video som oppsummerte initiativets fire første år:

 

Norge er et samfunn med lang tradisjon for åpenhet i forvaltningen. Norge har en egen Offentlighetslov, og også en forvaltningslov og arkivlov. Disse lovene er med på å sikre en åpen og transparent forvaltning.

Utredningsinstruksen har blant annet som hensikt å sikre tidlig involvering og deltakelse i høringsrunder. Dette gjelder både for sivilsamfunnsorganisasjoner og for enkeltindivider.

OGPs grunnverdier faller godt sammen med Norges arbeid med åpenhet i forvaltningen. Forpliktelsene i OGPs handlingsplaner er med på å støtte dette åpenhetsarbeidet.

 

Handlingsplan – hva er det?

 

Alle land som er med i Open Government Partnership (OGP) skal lage toårige handlingsplaner med konkrete forpliktelser. Forpliktelsene skal blant annet være knyttet til åpenhet. Planen skal lages av forvaltning og sivilsamfunn sammen, gjennom en åpen og inkluderende samskapingsprosess.

Handlingsplanene skal bestå av målbare forpliktelser. Forpliktelsene skal medføre at forvaltningen «strekker seg lenger» enn den ville ha gjort uten slike forpliktelser. Det at forpliktelsene skal være målbare innebærer at man i ettertid skal kunne undersøke hvorvidt forpliktelsen hadde en effekt, eller ikke.

Fra Norge ble med i Open Government Partnership har Norge laget tre handlingsplaner.

  1. Første handlingsplan (hos opengovpartnership.gov)
  2. Andre handlingsplan (pdf) (les om høringsrunden på regjeringen.no)
  3. Tredje handlingsplan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har koordineringsansvar for fjerde handlingsplan, som skal oversendes Open Government Partnership sommeren 2018.

 

OGP-rådet

 

Siden 2015 har vi i Norge hatt et OGP-råd, eller åpenhetsråd. Dette rådet har bistått i arbeidet med å utarbeide handlingsplaner, og kommet med innspill knyttet til åpenhetsarbeidet i Norge generelt.

Rådet skal ta selvstendige initiativ og er en samtalepartner for departementene. Rådet har dermed en god mulighet til å bidra til større åpenhet i offentlig sektor.

Les mer om OGP-rådet i Styrer, råd og utvalg-databasen.