Open Government Partnership (OGP) er et internasjonalt samarbeid som ble startet i 2010. Opprinnelig deltok bare åtte land, og Norge var ett av disse åtte. I dag er det rundt 70 medlemsland i OGP.

Målsetningen med Open Government Partnership er å styrke samarbeidet mellom innbyggere og forvaltning, fordi dette samarbeidet er selve fundamentet i et godt samfunn. OGP tar utgangspunkt i at den beste måten å skape en mer åpen, velfungerende og brukervennlig forvaltning er et åpent, ærlig og utstrakt samarbeid mellom offentlig sektor og sivilsamfunn.

Gjennom Open Government Partnership forplikter de ulike medlemslandenes myndigheter seg til å gjøre forvaltningen mer ansvarlig overfor innbyggerne, og øke kvaliteten på de offentlige tjenestene.

Norge er et samfunn med lang tradisjon for åpenhet i forvaltningen. Norge har en egen Offentlighetslov, og også en forvaltningslov og arkivlov. Disse lovene er med på å sikre en åpen og transparent forvaltning.

Utredningsinstruksen har blant annet som hensikt å sikre tidlig involvering og deltakelse i høringsrunder. Dette gjelder både for sivilsamfunnsorganisasjoner og for enkeltindivider.

OGPs grunnverdier faller godt sammen med Norges arbeid med åpenhet i forvaltningen. Forpliktelsene i OGPs handlingsplaner er med på å støtte dette åpenhetsarbeidet.

I 2015 lagde sekretariatet i OGP en video som oppsummerte initiativets fire første år: