Open Government Partnership (OGP) er en internasjonal plattform for nasjonalt moderniseringsarbeid. Målet er å skape økt velstand for innbyggerne gjennom dialog mellom forvaltningen og det sivile samfunn. Virkemidlene er åpenhet i og tillit til forvaltningen, bruk av ny teknologi og å utnytte forvaltningens informasjonsressurser bedre. Dette er virkemidler vi i Norge kjenner igjen fra vårt eget moderniseringsarbeid.

Handlingsplanen vil gjelde for perioden 2018-2020.

Regjering ser for seg en plan som tar utgangspunkt i følgende overskrifter:

  • Offentlige anskaffelser, opplysninger om reelle rettighetshavere og antikorrupsjon.
  • Åpne data og viderebruk av offentlige data.
  • Integritet og åpenhet i forvaltningen.

Innenfor disse temaene skal departementene og det sivile samfunn sammen utarbeide konkrete forpliktelser.

Under pkt. 1 kan det være aktuelt med forpliktelser om reelt eierskap og antikorrupsjonstiltak.
Under pkt. 2 kan det være aktuelt med forpliktelser om viderebruk av offentlige datasett (ref. Digital agenda).
Under pkt. 3 kan det være aktuelt med forpliktelser knyttet til journalføring, arkivering og innovasjon i offentlig sektor.

På møtet vil departementene redegjøre nærmere for de forpliktelsene som de ønsker å fremme. Det sivile samfunn vil deretter få anledning til å kommentere departementenes forslag.

Men vi ønsker også at det sivile samfunn kommer med egne forslag til forpliktelser som de synes er viktige, og som er i tråd med OGPs mål. Disse forslagene kan fremmes i forkant av eller under møtet, jf. dagsorden. Departementene vil få anledning til å kommentere forslagene fra det sivile samfunn under møtet.

Vi forutsetter at departementene og det sivile samfunn etter møtet arbeider videre med å formulere konkrete forpliktelser. Dette gjelder både forslagene som var fremmet av departementene og forslagene som var fremmet av det sivile samfunn. Et viktig punkt på møtet vil derfor være å bli enige om hvordan denne dialogen som har som mål å komme fram til konkrete forpliktelser som kan gå inn i planen, skal være.

Den endelige planen skal godkjennes av regjeringen. Etter at planen er endelig godkjent og trådt i kraft, vil KMD invitere til møter om oppfølging av planen og om evalueringen av den.

Vi oppfordrer de enkelte sivilsamfunnsorganisasjonene som er innbudt til dette møtet, å videresende denne invitasjonen til andre organisasjoner som vil kunne ha interesse av åpenhetsarbeidet. Også departementene oppfordres til å ta med organisasjonene de samarbeider med.

Møtet finner sted tirsdag 19. juni kl. kl. 09.00 – 12.30 i Akersgata 59, møterom 2511.

Vi ber om påmelding til møtet sendes til An-Magritt Øye innen 12. juni 2018.

Samme frist gjelder dersom det sivile samfunn ønsker å sende inn sine forslag til forpliktelser på forhånd, jf. dagsordenen (pdf).

Invitasjonen har gått ut til:
Abelia, Advokatforeningen, Amnesty International Norge, Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Barne- og likestillingsdepartementet, EITI International Secretariat, Fagpressen, Finans Norge, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Frivillighet Norge, Funksjonshemmedes fellesforbund, Helse- og omsorgsdepartementet, IKT Norge, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, Kommunikasjonsforeningen, Kulturdepartementet, KUN senter for kunnskap og likestilling, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Landslaget for lokalaviser, Landsorganisasjonen i Norge, Mediebedriftenes landsforening, Norsk arkivråd, Norsk journalistlag, Norsk redaktørforening, Nærings- og fiskeridepartementet, Næringslivets hovedorganisasjon, Olje- og energidepartementet, Publish what you pay Norge, Regnskogfondet, Røde Kors Norge, Samferdselsdepartementet, Scanteam, Statsministerens kontor, Stiftelsen fritt ord, Tax Justice Network – Norge, Transparency International Norge, UNIO, Utenriksdepartementet, Wikimedia Norge, WWF Norge og YS.