Oversikten finnes her: https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government- approaches-to-covid-19/

Disse tiltakene har Norge meldt inn:

  1. App for smittesporing

Myndighetene har, i samarbeid med Simula Research Laboratory, utviklet en app som skal varsle borgerne dersom de har hatt nærkontakt med andre som har fått påvist Covid-19. For å måle effekten av tiltakene mot smittespredning, skal appen også gi myndighetene anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet. Appen skal først innføres i noen få kommuner for utprøving, før den innføres fullt ut i hele landet. Det er frivillig å laste ned appen. Behandling av personopplysninger hjemles i nasjonal rett. Hvis appen slettes, skal også personopplysningene slettes. Åpenhet rundt bruken er nødvendig for at flest mulig skal laste ned appen. Borgerne skal derfor få tydelig informasjon om hvilke opplysninger som samles inn, behandlingens formål, lagringstid mv. Samtidig har appen vært gjenstand for debatt og kritikk, bl.a. fordi borgernes bevegelser lagres sentralt og fordi kildekoden ikke er offentliggjort.

https://www.fhi.no/nyheter/2020/ny-app-fra-folkehelseinstituttet/

  1. Regjeringens samleside for informasjon om korona inkl. lenker

Regjeringen har opprettet en hjemmeside om koronaviruset / Covid-19.

Hjemmesiden er tredelt med en bolk med nasjonale tiltak, en med spørsmål og svar og en med råd og tips rettet mot barn og familier.

Hjemmesiden har også en egen «Aktuelt nå»-fane hvor det bl.a. er overføringer fra pressekonferanser.

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ 

 

  1. Kontantstøtte til små og mellomstore bedrifter – samskaping i praksis

Mange små og mellomstore bedrifter måtte stenge 12. mars kl. 18.00 med fire timers varsel. Inntektene ble borte, men de faste kostnadene forsvant ikke. Regjeringen, arbeidsgiverne og arbeidstakerne har samarbeidet om et forslag til Stortinget om en kontantstøtteordning til disse bedriftene. Det er en enkel og digital selvbetjeningsløsning som gjør at forvaltningen kan behandle disse sakene raskt.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon/id2695238/

 

  1. Informasjon til og dialog med barn

Myndighetene har satt i verk ulike tiltak rettet mot barn. Helsedirektoratet har laget en egen nettside for barn med informasjon om korona (lenke under).

https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

 

Statsministeren, barne- og familieministeren og kunnskapsministeren har hatt to felles pressekonferanser for barn hvor de svarte på spørsmål fra barn om korona (lenke under).

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-pressekonferanse-for-barn/id2697243/

 

  1. Folkets spørretime: Statsministerens innledning, spørsmål og svar

Statsminister Erna Solberg svarte på spørsmål i Folkets spørretime 22. mars på Facebook

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/folkets-sporretime-med-statsministeren/id2694469/

 

  1. Koronaloven

Den norske regjeringens opprinnelige forslag til en kriselov («koronalov«) vekket mye motstand og kritikk, særlig blant jurister som påpekte at regjeringen skulle få for vide fullmakter og at prosessen var lukket. Regjeringen gjennomførte ikke den vanlige prosessen med en åpen høring. Derimot inviterte Stortinget noen utvalgte til en svært tidsbegrenset høring. Flere jurister har i denne høringen både kritisert regjeringens framgangsmåte og det materielle innholdet i det opprinnelige lovforslaget. Lovforslaget ble vedtatt med store endringer og begrensninger.

 

Skriftlige innspill til regjeringens opprinnelige lovforslag

Les skriftlige innspill til Prop. 56 L (2019–2020) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

 

  1. Folkehelseinstituttets informasjon på over 40 språk om koronavirus

Personer med ikke-norskspråklig bakgrunn kan lett gå glipp av nødvendig og nyttig informasjon.

Folkehelseinstituttet har derfor publisert en egen side med kort informasjon på flere språk om COVID-19. Det er utarbeidet så vel tekst som video.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

 

  1. Lokale initiativ (sivilsamfunnet) – eksempler

Bydelsmødre Ungdomsarbeid – frivillighetsarbeid/oppsøkende arbeid

Bydelsmødrene er frivillige kvinner med taushetsplikt som du i disse dager kan prate med på telefon. De snakker mange språk, og kan hjelpe deg med å forstå viktig informasjon fra myndighetene om corona, og hva du kan gjøre for å unngå å bli syk eller spre smitte. ​​De er også der for deg om du trenger noen å prate med. I tillegg kan bydelsmødrene hjelpe deg med å oversette brev og nyheter, og de kan hjelpe deg med å søke støtte fra for eksempel NAV. Mange av bydelsmødrene bistår også med praktiske gjøremål i sin bydel, som handling til dem som ikke kan gå ut av huset.

 

https://www.bydelsmor.no/post/vil-du-%C3%A5-snakke-med-en-bydelsmor-i-din-bydel