1. Mer åpenhet om offentlige innkjøp: 

 

– Land-for-land-rapportering i oppfølging innkjøp 
Ref. Hurdalsplattformen: Skjerpe kravene til åpenhet om eierskap og skatt i offentlige anskaffelser og utrede om offentlige innkjøpere bør sette offentlig land-for-land-rapportering som vilkår i større anbuds- og anskaffelsesprosesser.

 

  1. Integritet og åpenhet i forvaltningen

 

– Åpenhet om utveksling av skatteinformasjon internasjonalt

Forskere, media og sivilsamfunn har over flere år etterspurt tilgang og offentliggjøring av makrotall på omfang av innraporterte verdier som norske statsborgere har i utlandet, samt omfanget av vår rapportering om utenlandske statsborgereres verdier i utlandet. Finansdepartementet viser til taushetsregelver fra OECD, men flere land tolker dette anderledes, og publiserer slike data.

 

  1. Tillit til forvaltningen 

 

– Kontroll av store selskap

Det offentliggjøres i dag ikke informasjon om antall bokettersyn /forsterkede kontroller av store selskap. Uten offentliggjøring er det ikke mulig å vurdere om antall kontroller er tilstrekkelig for å opprettholde integriteten i skattesystemet gjennom at store selskap ikke skal få slippe unna kontroller. Uten tall er det heller ikke mulig å beregne og allokere tilstrekkelig budsjett for kontroll av store selskap.

 

– Offentlig register over reelle eiere
Ref. Hurdalsplattformen: Register over reelle eiere av selskap skal på plass.

Registeret er flere år forsinket og truer integriteten til forvaltningen.


– Åpenhet om skattebetaling hos store digitale selskap

Ref Hurdalsplattformen: Åpenhet om bruk av data og skattebetaling hos medie- og teknologiaktørene og  Skatte globale plattformselskap gjennom internasjonalt samarbeid, og nasjonale tiltak ved utilstrekkelig fremgang. 
Internasjonale prosesser gjennom OECD er nok en gang utsatt.  Innsamling av data fra slike selskap må komme igang og nasjonale tiltak iverksettes. Det skader integriteten til forvaltningen om skattlegge slike selskap ikke kommer igang.

 

– Rapportering av skattepakker fra skatterådgivere

Skatterådgiverutvalget leverte forslag om innføring av EU-regler på dette området i 2019 og høring avholdt, men dette er ikke fulgt opp. (NOU 2019 :15)